ข่าวกิจกรรม

โครงการพี่สอนน้อง…การใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง”

1907
1908
1909
1911
1912
1913
1914
1918

โครงการพี่สอนน้อง…การใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า  ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาการบัญชี-การเงิน ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดทำโครงการ “พี่สอนน้อง” โดยมีรุ่นพี่การบัญชี-การเงิน ชั้นปีที่ 3 ให้ความรู้กับน้องๆ ในชุมชนในเรื่อง การใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการจัดกิจกรรมมีสอนวิธีการออมเงิน การใช้จ่ายอย่างประหยัดและการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้น้องๆ ในชุมชนได้รู้จักและเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า รู้จักการวางแผนการใช้เงิน การเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต ทั้งนี้คณะผู้จัดโครงการขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ ชุมชนรักประชา ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่