ข่าวกิจกรรม

“โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์วิถีชีวิตอย่างไทยตลาดน้ำคลอง วัดตลิ่งชัน”

“โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์วิถีชีวิตอย่างไทยตลาดน้ำคลอง วัดตลิ่งชัน”
เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
มทร.พระนคร ได้ร่วมกันจัด“โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์วิถีชีวิตอย่างไทยตลาดน้ำคลอง วัดตลิ่งชัน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมโครงการมดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นักศึกษาได้สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ รวมถึงเป็นการสร้างค่านิยมให้เยาวชนรุ่นใหม่ป็นคนตื่นตัวและลงมือทำปีระโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการบูรณาการเรียนการสอนในวิชาบริหารโครงการ (จัดการเรียนการสอนโดย อาจารย์ศรีนาย คุเณนทราศรัย) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน