ข่าวกิจกรรม

โครงการย่อย การพัฒนาผลิตภัณพ์ “วังหนับ” เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชน “วังหนับ อุทิศ” เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562 จัดโครงการย่อย การพัฒนาผลิตภัณพ์ “วังหนับ” เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชน “วังหนับ อุทิศ” เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ, อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์, อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์, และอาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน นำคณะนักศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำบัญชี เพื่อการบริหารรายได้ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน” และ “การเพิ่มศักยภาพในการจัดทำบัญชีภาคธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี Accounting on Cloud” โดยได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานคณะกรรมการด้านการทำบัญชี คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี คุณวีรวัฒน์ เทพยายน คณะทำงาน Operation เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน SME สบายใจ และคุณกมล เรืองมานะมงคล ในการแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น SME สบายใจ ที่จะช่วยให้การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ณ ชุมชนวังหนับอุทิศ ซอยราษฎร์พัฒนา 20/2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ