ข่าวกิจกรรมฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์นัทธ์หทัย หลงสะ ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ” จากนั้นได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการฯ โดยคุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล หัวหิน รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

โครงการโดย : งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ