ข่าวกิจกรรม

โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  • โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สวนธรรมปัญจอารามเม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์  เพื่อ
  • เพื่อให้นักศึกษารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย
  • เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแนวทางของเกษตรธรรมชาติ นำไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเรียนรู้การใช้ชีวิตบนความพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
  • เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษา ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
  • เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน