ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

  • โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์ เพื่อ

  • เพื่อพัฒนาให้ผู้นำนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
  • เพื่อให้ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในสโมสรนักศึกษา แก่ผู้นำนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
  • เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึก
  • เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ให้เข้มแข็งและมีพลังในการแก้ไขปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อเพื่อนนักศึกษา และปัญหาของส่วนรวม