ข่าวกิจกรรม

โครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย “กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ BOARDGAMES $TART UP”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท อาคูน่า พรอพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และอาจารย์มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และการสร้างทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาคทฤษฏีสู่การดำเนินธุรกิจจริง จึงได้จัดการอบรม BOARDGAMES $TART UP โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก คุณชวพล เจนจิตศิริ ที่ปรึกษาการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม ผู้ก่อตั้งฮับบี HUB-B คุณลลิตา สุธรรมรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งฮับบี HUB-B
คุณธนพล เอื้ออรชรพงศ์ ผู้จัดการ HUB-B ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะการแข่งขันทางธุรกิจ

แหล่งที่มาของข้อมูล :
อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม
อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร