ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พระนคร ได้จัดโครงการสัมมนาสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 4 “พระนครวิชาการ” ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2558 โดยสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมจัดโครงการ “สัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชีได้เต็มศักยภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน นำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาเพี่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้แบ่งการแข่งขันเป็นระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลพระนคร มอบถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เหรียญรางวัล ทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแด่ทีมผู้ชนะในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก