ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนเรียนรู้ และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 (Online : Google Meet)

ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนเรียนรู้ และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 (Online : Google Meet) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยโครงการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูงและการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณดบีฝ่ายวิชาการอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังนี้

1.การบริหารหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2.การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ OBE
3.การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
4.การเชื่อมโยงข้อมูลในการจัดทำรายงาน มคอ.7 และกลยุทธ์จัดทำ Improvement Plan สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ