ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปี 2558

 “โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” ปี 2558

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” ปี 2558 โดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบการดีเด่น มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา การประกวดงานวิจัย นิทรรศการสรุปผลการออกสหกิจศึกษา และบริการรับสมัครงานกับสถานประกอบการกว่า 30 บริษัท เป็นต้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ