ข่าวกิจกรรม

“โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7”

“โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7”

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิด“โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7” โดยมี ศาสตราจารย์ สุนทร บุญญาธิการนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้นำนักศึษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจที่น่าสนใจต่างๆ เช่น กิจกรรมที 1 การประกวดแผนธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการของคณาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจ กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ(ด้านภาษาอังกฤษ) กิจกรรมที่ 7 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The best practice) กิจกรรมที่ 8 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The best practice) กิจกรรมที่ 9 การแข่งขันด้าน E-Sports และการประกวด RMUT SMART GEN. 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ