ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” ระยะที่ 2

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” ระยะที่ 2
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลงานประกันคุณภาพ และคณะ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ฝึกปฏิบัติการกลุ่มการเขียน SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะ”
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร