ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ)

RD Smart Tax (สำหรับดาวน์โหลดลง Smart Phone)

โปรแกรมสำหรับติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับจัดทำ Workshop กรอกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการยื่นแบบ ภงด.91 ผ่านคอมพิวเตอร์ ตามลิงค์นี้  https://epit.rd.go.th/EFILING/RegController?PRGID=R001T#
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Workshop กรอกแบบ ภ.ง.ด.3 & 53 ผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลใบแนบ แบบ  ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ให้โหลดแบบ .exe (ตามรุปที่แนบมาด้านล่าง)       – –   ภ.ง.ด. 3   http://rdserver.rd.go.th/publish/progdownload.php?app=pnd3
    –  ภ.ง.ด. 53    http://rdserver.rd.go.th/publish/progdownload.php?app=pnd53