ข่าวกิจกรรม

“โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา” วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

“โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา”
มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรตจาก ดร. เอก ชุณหชัชราชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
คุณอุษณีย์ ด่านกลาง รองอันดับ 1 มิสโนแอลบิ้วตี้ 2013 เจ้าของธุรกิจ Snail me และ คุณธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ) นักฟุตบอลทีมชาติไทย และนักแสดงมากความสามารถ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพ” และได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคการทำงานและแง่คิดดีๆ ให้แก่นักศึกษา
ในการนี้ท่านอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้ให้เกีรยติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทั้ง 3 ท่าน และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายธรรม “หลักธรรมในการทำงานสู่ความสำเร็จ”
โดย พระมหาภันต์ สน̣ติภท̣โท (ถาวรบรรจบ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกศ ประธานกลุ่มเพี่อชีวิตดีงาม และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประเด็นหัวข้อโครงการสหกิจศึกษาและกระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ 
มทร.พระนคร