ข่าวกิจกรรม

“โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา” วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

 “โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา”
นาวาเอกจักรชัย น้อยหัวหาด ผู้บังคับการ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์และคณะ
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปลุกพลังความคิดพิชิตความสำเร็จ และ นาวาโททันสิษฐ์ ศิริไล
ผู้บังคับกองพันกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Worke Life Balance”
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร