ข่าวกิจกรรม

“โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา”วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

“โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา”

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
“โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา” โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการอุดมศึกษา ความเป็นมา และวัฒนธรรมระเบียบข้อบังคับองค์กร”
ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์นิเทศสู่นักศึกษาสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภฉัตร ศิรเธียร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คุณธนพัฒน์ พงษาปาน และ คุณสุวรรณา คงสุวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์
อาคาร 90 ปี ชั้น 6 และ ห้อง R 204 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร