ข่าวกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (ฺRajamangala University of Technology Phra Nakhon & SHIN CHIEN UNIVERSITY)

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น โดยได้นำ นางสาวกฤษณ์มน แก้วจินดา นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน , นางสาวณชนก สว่างวิวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และนางสาวเขมจิรา ทะคำวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและความสามารถในการทำงาร่วมไปถึงด้านการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติเอเชีย แปซิฟิก ในเขตเศรษฐกิจดังกล่าว พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย SHIN CHIEN UNIVERSITY ประเทศใต้หวัน สาธารณรัฐจีน

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ