ข่าวกิจกรรม

โครงการ “แต้มสี เปื้อนดิน เติมความสุข” สู่น้องๆ

โครงการ “แต้มสี เปื้อนดิน เติมความสุข” สู่น้องๆ เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีการบริหาร (ปบบ.58/2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดรางกำหยาด จ.นครปฐม ร่วมกันทาสีโต๊ะอาหารและบริจาค อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนขนม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการบริหารโครงการตามกระบวนการ PDCA และได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอาสา ได้เรียนรู้คู่คุณธรรม