ข่าวกิจกรรม

​ปฏิบัติธรรมสร้างคน พัฒนาตนสร้างธรรมะ


นักศึกษา”ปฏิบัติธรรมสร้างคน พัฒนาตนสร้างธรรมะ” ห้อง ปบบ.57/2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมสร้างคน พัฒนาตนสร้างธรรมะ” ณ วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยกิจกรรม ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน โดยใช้หลักสติปัฏฐานสูตรและอริยมรรคมีองค์แปด ซึ่งหลักสติปัฏฐานสูตรประกอบไปด้วย 4 ฐาน คือ ฐานยืน ฐานเดิน ฐานนั่ง ฐานนอน กิจกรรมออกบิณฑบาตกับพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น และทำความสะอาดหอฉันท์ นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งเงินบริจาคที่ได้จะนำไปร่วมสบทบทุนในการทอดกฐินของทางวัด นับเป็นอีกโครงการที่ช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกการควบคุมสติจากการฝึกสมาธิ สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดี เกิดทักษะในการเรียนรู้อย่างมีความสุขและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก