ข่าวกิจกรรม

#1 สาขาบัญชี มทร.พระนคร จัดอบรมหลักสูตร “TAX JUNIOR” เตรียมความพร้อมก้าวสู่นักภาษีอากร

สาขาบัญชี มทร.พระนคร จัดอบรมหลักสูตร “TAX JUNIOR” เตรียมความพร้อมก้าวสู่นักภาษีอากร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ คุณปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภาวิชาชีพบัญชี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการหลักสูตร Tax Junior เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรแห่งประเทศไทย” เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการบัญชี กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย โดยมี อ.นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้โครงการอบรมหลักสูตร TAX JUNIOR จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรตลอดจนพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานด้านภาษีอากร ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรก่อนจบการศึกษา โดยวิทยากรจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายให้ความรู้สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)” “ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) วิทยากร คุณรชต มีแสงทอง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)” “อากรสแตมป์ (SD)” วิทยากร คุณธนากร ตันติการญจน์ “ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (WT)” วิทยากร คุณอัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)” วิทยากร คุณดูรณี สุขโชคสุวรรณ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 ตุลาคม 2562 มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)