ข่าวกิจกรรม

11 ปี RMUTP คิด (ส์) ดี ทำดี…เพี่อสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 11 ปี ภายใต้ชื่องาน 11 ปี RMUTP คิด (ส์) ดี ทำดี…เพี่อสังคม

โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดาปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิด 11 ปี RMUTP คิด (ส์) ดี ทำดี…เพี่อสังคม และมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2558 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิด

โดยการจัดงานครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมจัดโครงการ “สัมมนาสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย ประจำปี 2559” ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น บูธแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจ / บูธรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ ปวช. และ ป.ตรี / บูธการแสดงผลงานทางวิชาการ / การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีชิงถ้วยประทานพระองค์โสมสวลีฯ / การแข่งขัน IT Contest /การแข่งขันทักษะ Logistics & Supply Chain (แบบจำลองสถานการณ์ Beer Game) / การสัมมนาหัวข้อ “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับ SMEs”/ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ RMUTP Marketing Plan Competition / เวทีเสวนา “KM การจัดการความรู้ในทศวรรษที่ ๒๑”/  เวทีเสวนา “สอนอย่างไรในศตวรรษที่ ๒๑”/ กิจกรรม A.P. Honda Event ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีแด่บุคลากรที่ได้รับมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2558 ดังนี้

  1. อาจารย์เนตรนภา ปิ่นเงิน รางวัลการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น
  2. อาจารย์ศรีนาย คุเณนทราศัย รางวัลบุคลิกภาพดีเด่นฝ่ายหญิง
  3. อาจารย์กำพร สุวรรณฉิม รางวัลบุคลิกภาพดีเด่นฝ่ายชาย

    ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊ก