บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Marketing)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

แขนงวิชา
- การบริหารการตลาด
- การสื่อสารการตลาด
- การบริหารธุรกิจค้าปลีก

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 12,000 บาท
- ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ผู้จัดการ รองผู้จัดการ
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขาย
- ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด/ประชาสัมพันธ์
- นักการตลาด