บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Marketing)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (File PDF.)

กลุ่มวิชา
- กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
- กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล
- กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก
- กลุ่มวิชาไมซ์และการตลาดเชิงกิจกรรม

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 12,000 บาท
- ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสายวิชา หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • พนักงานฝ่ายขาย
 • พนักงานฝ่ายการตลาด
 • พนักงานวิจัยการตลาด
 • พนักงานฝ่ายจัดซื้อ
 • พนักงานประชาสัมพันธ์
 • พนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ผู้จัดการร้านค้า
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ