บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน

Bachelor of Business Administration Program in Financial Innovation and Investment

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Business Administration Program in Financial Innovation and Investment

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Financial Innovation and Investment)

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (File PDF.)

กลุ่มวิชา
- กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 12,000 บาท
- ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสายวิชา หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือเทียบเท่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักการเงินในภาคธุรกิจ (Business Financier)
- นักวิชาการการเงิน (Financial Academic)
- ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Finance and Investment Consultant)
- ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงจากการประกันภัยและประกันวินาศภัย (Risk Management and Insurance Consultant)
- นักวางแผนการเงิน (Financial planner)
- นักวิชาการด้านการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Plan and Policy Analyst)
- นักการธนาคาร (Banker)
- ผู้จัดการด้านสินเชื่อบุคคล (Personal Loan Manager)
- เจ้าของธุรกิจ (Entrepreneur)