บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
Bachelor of Business Administration Program in Finance

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การเงิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Finance)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Finance)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

แขนงวิชา
- การเงิน
- เศรษฐศาสตร์ดิจิตอล

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 12,000 บาท
- ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล
- ผู้จัดการกองทุน
- นักบริหารความเสี่ยง
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- นักการธนาคาร
- เจ้าของกิจการ