บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ
Bachelor of Business Administration Program in Information System

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Information System)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Information System)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ

กลุ่มวิชา
- วิชาพัฒนาซอฟต์แวร์
- วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- วิชาบริหารธุรกิจดิจิทัล

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 13,000 บาท
- ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์
- นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
- นักพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบฐานข้อมูล
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

it_8-small

อาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น
Mrs. Kuakul Tayen
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ประธานหลักสูตรระบบสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
ประวัติ
it_1 (Small)

ดร.อารีย์ มยังพงษ์
Dr. Aree Mayoungpong
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
ประวัติ
it_4-small

ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ
Asst. Prof. Dr. Sirirat Chamnanrob
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
ประวัติ
IT0002
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช
Mr. Narongrit Teeravech
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
ประวัติ
it_5-small
อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช
Mr. Piyapan Suwannawach
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
ประวัติ
it_002
อาจารย์พงศกร หิรัญโรจน์
Mr. Pongsakorn Hirunrojana
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและประเมินผล

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 6301
it_2-small
อาจารย์พรคิด อั้นขาว
Mr. Pornkid Unkaw
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_3 (Small)
ดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ์
Dr. Suchira Chigusin
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
it_003-small
อาจารย์สุวิทย์ ฝอยฝน
Mr. Suwit Foyfon
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362
IT0001
อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล
Mr. Kreadtisak Lappanitchayakul
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306
cis015
อาจารย์ศราวุธ แดงมาก
Mr.Sravudh Daengmak
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362
ประวัติ
it0015
อาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
ประวัติ