บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
Bachelor of Business Administration Program in Information System and Digital Innovation

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Information System and Digital Innovation)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Information System and Digital Innovation)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) (File PDF.)

กลุ่มวิชา
- กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์
- กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัล

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 13,000 บาท
- ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสายวิชา หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงศึกษาธิการ
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการรับรอง       มาตรฐานจาก กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

-  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตาม      ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
#เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
#เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Front End – Back End Developer)
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
- นักออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Designer)
- นักบริหารระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
- นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Master)
- นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
- ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Owner)