บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน
Bachelor of Business Administration Program in Sustainable Service Business Innovation

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (นวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration Program in Sustainable Service Business Innovation

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Sustainable Service Business Innovation)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน (File PDF.)

กลุ่มวิชา
-

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 15,000 บาท
- ภาคสมทบ 25,000 บาท
- ภาคฤดูร้อน (ภาคปกติ) 6,000 บาท
- ภาคฤดูร้อน (ภาคสมทบ) 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

(1) ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
(3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า และ
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ
- หุ้นส่วนหรือเจ้าของธุรกิจใหม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถบริหารสุขภาวะที่ดีขององค์การที่ใช้นวัตกรรมธุรกิจ บริการยั่งยืนยุคโลกาภิวัตน์ดิจิทัล
- อาชีพด้านการบริหารสุขภาวะที่ดีขององค์การที่ใช้นวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้บริหาร ผู้บริการ หรือ นักการตลาดและขายสินค้าในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และธุรกิจทั่ว ๆ ไป พนักงานในธุรกิจโรงแรม พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว
พนักงานในธุรกิจสปา พนักงานในธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ พนักงานในธุรกิจการจัดกิจกรรม ฯลฯ เพราะถือเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงและเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของนักบริหารสุขภาวะที่ดีขององค์การสมัยใหม่ที่อิงระบบและกลไกทั่วโลก
- ทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสุขภาวะที่ดีขององค์การที่ใช้นวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืนในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการ ครู-อาจารย์ ฯลฯ