บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in International Business

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (International Business)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (International Business)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

แขนงวิชา
-
-

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายวิชา หรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ผู้นำเข้า ส่งออก
- ผู้ประสานธุรกิจระหว่างประเทศ
- นักวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศ
- จ้าหน้าที่ตรวจตราภาษีอากร
- ผู้ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ