บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (International Program)

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (International Business Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (International Business Management)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

กลุ่มวิชา
-

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคสมทบ 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าหรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
(2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีศึกษา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
(3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ผู้นำเข้า ส่งออก ผู้เจรจาการค้า (Importer, Exporter, Intertrader)
-  เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก (Import-Export Officer)
-  ผู้จัดการด้านนำเข้าส่งออก (Import-Export Manager)
-  ผู้ให้ค้าปรึกษาด้านกลยุทธ์ (Business Strategy Consultant)
-  เจ้าหน้าที่ตรวจตราภาษีศุลกากร (Customs Clearance Officer)
-  นักวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศ (International Job Analyst)
-  เจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ (International Officer)
- ผู้ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ (International Commodity Trader)
-  ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Manager)
-  ผู้ประสานงานการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Trade Coordinator)
-  เจ้าของกิจการและผู้ประกอบการ (Proprietorship and Entrepreneur)
-  นักวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจระหว่างประเทศ (Academic International Business Analyst)
-  นักวิเคราะห์แผนและนโยบายทางเศรษฐกิจ (Plan Analyst and Economic Policy)