บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.ม.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Business Administration

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.B.A.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แขนงวิชา
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการ
- การเงิน
- สารสนเทศธุรกิจ

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ - บาท
- ภาคสมทบ  - บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา ทั้งในหรือนอกประเทศที่ได้รับรองวิทยฐานะจาก ก.พ.