บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.ม.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Business Administration

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.B.A.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (File PDF.)

กลุ่มวิชา
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการ
- การเงิน

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- (ภาคสมทบ)  ภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ (ค่ำ) 35,000/เทอม ภาคฤดูร้อน 18,000/เทอม  ตลอดหลักสูตร 140,000 บาท
- (ภาคสมทบ) เสาร์-อาทิตย์ 30,000/เทอม ภาคฤดูร้อน 20,000/เทอม ตลอดหลักสูตร 140,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา ทั้งในหรือนอกประเทศที่ได้รับรองวิทยฐานะจาก ก.พ.

แนวทางในการประกอบอาชีพ

- ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในทุกรูปแบบ
- ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิเคราะห์และวางแผน ด้านบริหารธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการ/นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารธุรกิจ
- ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ