หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การเป็นผู้ประกอบการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Entrepreneurship)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) (File PDF.)

กลุ่มวิชา
-

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช่จ่ายต่อภาคการศึกษา
- ภาคปกติ 12,000 บาท
- ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา  หรือศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

แนวทางการประกอบอาชีพ

- ผู้ประกอบการ
- นักวิเคราะห์และวางแผนด้านการประกอบธุรกิจ
- นักพัฒนาธุรกิจ
- นักบริหารจัดการในบริษัทและองค์กรธุรกิจ
- พนักงานบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ประสานงาน