ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการสัมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา-01

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา (แก้ไข)

เกณฑ์การประกวดบอร์ดเพื่อนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

มาตรการโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา 2558