ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ปัทมา พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Asst. Prof. Pattama Payungwong
Vice-Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : pattama.p@rmutp.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัยงานวิจัยและพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมงานหลักสูตรงานทะเบียนและประมวลผลงานวิเทศสัมพันธ์งานเทคโนโลยีทางการศึกษางานสหกิจศึกษางานจัดการความรู้ (KM)ประสานสาขางานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานปริญญาโท
academic02
นางสาวดาวรรณ อ่องผุดผาด
Dawan ongpudpad
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวิชาการและบริการวิชาการ
E-mail :ongpudpad2518@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2301
  
Fin-999
อาจารย์นัทธ์หทัย เครบส์
Miss. Nathathai Krebs
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : nat_hathai@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
research01
นางกัณหา โฉมศรี
Mrs. Kanha Chomsri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวิจัยและพัฒนา

E-mail : newdamdame@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
Mana-02
อาจารย์จิราวรรณ แก้วจินดา
Miss. Jirawan Kaeojinda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : jirawan.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
sa02
นางสาววรัญญา สมศิริ
Miss Warunya somsiri
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : Warunya.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
cs-bus-02
พรวิภา พุทธาโร
Pornvipa Puttaro
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :pornvipa.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
Man_5
นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช
Miss Boonriem Tagairach
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานหลักสูตร

E-mail : lamriem1@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_19
อาจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ
Miss Nawarat Chowanachote
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
: ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร

E-mail : nawarat_chow@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
 Course1
นางสาวรุ่งอุษา คำร้อยแสน
Miss Rungusa khamriosean
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

E-mail : rungusa.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2301
Acc_N001
ผศ.ปัทมา พยุงวงศ์
Asst. Prof. Pattama Payungwong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Vice-Dean for Academic Affairs and Research
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รักษาราชการแทนหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
E-mail : pattama.p@rmutp.ac.th
Tel :02-665-3555 ต่อ 2343
Registration2
นางสาวพัชรี แก้ววงษ์ศิริ
Miss.Phatcharee Kaewwongsiri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : phatcharee.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
Registration3
นางสาวศิราภรณ์ โรจนธนภัทร์
Miss.Siraporn Rojanatanapat
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : siraporn.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
Registration4
นางสาวเบญจภา ม่วงกลม
Miss.Benchapha Muangklom
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : benchapha.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
Registration5
นางสาวสุรัฐยา ภู่ทับทิม
Miss.Surattaya Pootubtim
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : surattaya.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
IB01
อาจารย์ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสี
Miss.Sirikarn Tirasuwanvasee
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
E-mail : Sirikarn.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
IB02
Mr.Holger Kieckbusch
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
E-mail : Holger.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
IT0001

อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล
Mr. Kreadtisak Lappanitchayakul
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : kreadtisak.l@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306
IT01
เนติ หวังสุข
MR.Nati Wangsuk
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : nati.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306
it02
ชาคร สิงหมงคล
MR.Chakorn Singhamongko
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : chakorn.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306
IT01
ณัฐสิทธิ์ สุขวิบูลย์
Mr.Natthasit Sukviboon
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : Natthasit.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306
Man_12ผศ.จิรพร มหาอินทร์
Asst. Prof. Jiraporn Mahain
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
: หัวหน้างานสหกิจศึกษา

E-mail : jiraporn.ma@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
cpe1
นางกัลยา แก้วแสนชัย
Mrs. Kanlaya Kewsanchai
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสหกิจศึกษา

E-mail :kanlaya.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310
coop04
นางสาวทิพย์กมล ซิ้วน้อย
Miss. Tipkamon Sownoi
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสหกิจศึกษา
E-mail :tipkamon.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310
Mana-02
อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม
Miss. Parichat Chuanrakthum
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM)
E-mail : parichat.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
link1
นางสาวประภัสสร ชูดวง
Miss. Prapatsorn Choodoung
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบัญชี

E-mail :prapatsorn.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
link1
นางสาวยุวลักษณ์ บุญญะจักร์
Miss Uwalak Boonyajak
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : uwalak.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
pasan02
นายสมชาย สถิติรัตน์
Mr.Somchai Sathitirat
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการจัดการ

E-mail :somchai.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
link1
นางสาวพลอยไพลิน ศรีน้อย
Miss Ploypailin Srinoi
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : ploypailin.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
prasan001
นางสาวสาวิณี เผื่อนโชติ
Miss Sawinee Phuenchot
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาระบบสารสนเทศ

E-mail :Sawinee.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
pasan02
นางสาวลักษณ์นารา พรศิริพิทยาธร
Miss.Laknara Pornsiripittayatorn
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

E-mail :somchai.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
prasan002
นางสาวชวัลลักษณ์ รุ่งเรือง
Miss.Chawanlak Rungruang
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการตลาด

E-mail :Chawanlak.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
Quality1
นางสาวกนกอร อรุณทวีรุ่งโรจน์
Miss.knokorn Aruntaweerungrote
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail : knokorn.a@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
link3
นางสาวศจี ชมภูอ่อน
Miss Kanchana Koonsurapong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานประกันคุณภาพ

E-mail :sajee.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Acc-01
ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
Dr. Sirirat Poungsangsuk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้าโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-mail : sirirat.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2343
MBA001

นนายภาคภูมิ ณ บุญวงศ์
Mr.Phakpoom Na Boonwong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานปริญญาโท
E-mail :phakpoom.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
MBA002

นางสาววาสนา ทองลือ
Miss Wadsana Thonglu
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานปริญญาโท
E-mail :wadsana.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391