ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ปัทมา พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Asst. Prof. Pattama Payungwong
Vice-Dean for Academic Affairs and Research
E-mail : [email protected]

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัยงานวิจัยและพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมงานหลักสูตรงานทะเบียนและประมวลผลงานวิเทศสัมพันธ์งานเทคโนโลยีทางการศึกษางานสหกิจศึกษางานจัดการความรู้ (KM)ประสานสาขางานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานปริญญาโท
academic02
นางสาวดาวรรณ อ่องผุดผาด
Dawan ongpudpad
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวิชาการและบริการวิชาการ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2301
  
Fin-999
อาจารย์นัทธ์หทัย เครบส์
Miss. Nathathai Krebs
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
research01
นางกัณหา โฉมศรี
Mrs. Kanha Chomsri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวิจัยและพัฒนา

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
Mana-02
อาจารย์จิราวรรณ แก้วจินดา
Miss. Jirawan Kaeojinda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
cpe2
นางสาวอัจฉรา พรมสารี
Mrs. Achara Promsaree
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310
cs-bus-02
พรวิภา พุทธาโร
Pornvipa Puttaro
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
Man_5
นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช
Miss Boonriem Tagairach
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานหลักสูตร

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_19
อาจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ
Miss Nawarat Chowanachote
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
: ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
 Course1
นางสาวรุ่งอุษา คำร้อยแสน
Miss Rungusa khamriosean
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2301
Registration1
นางสาวอรสุมา นิลแดง
Miss.Onsuma Nildang
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303
Registration2
นางสาวพัชรี แก้ววงษ์ศิริ
Miss.Phatcharee Kaewwongsiri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
Registration3
นางสาวศิราภรณ์ โรจนธนภัทร์
Miss.Siraporn Rojanatanapat
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
Registration4
นางสาวเบญจภา ม่วงกลม
Miss.Benchapha Muangklom
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
Registration5
นางสาวสุรัฐยา ภู่ทับทิม
Miss.Surattaya Pootubtim
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
IB01
อาจารย์ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสี
Miss.Sirikarn Tirasuwanvasee
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
IB02
Mr.Holger Kieckbusch
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
IT0001

อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล
Mr. Kreadtisak Lappanitchayakul
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306
IT01
เนติ หวังสุข
MR.Nati Wangsuk
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306
it02
ชาคร สิงหมงคล
MR.Chakorn Singhamongko
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306
Man_12ผศ.จิรพร มหาอินทร์
Asst. Prof. Jiraporn Mahain
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
: หัวหน้างานสหกิจศึกษา

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
cpe1

นางกัลยา แก้วแสนชัย
Mrs. Kanlaya Kewsanchai
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสหกิจศึกษา

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310
coop04

นางสาวทิพย์กมล ซิ้วน้อย
Miss. Tipkamon Sownoi
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสหกิจศึกษา
E-mail :@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310
Mana-02
อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม
Miss. Parichat Chuanrakthum
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM)
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
link1
นางสาวประภัสสร ชูดวง
Miss. Prapatsorn Choodoung
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบัญชี

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341

นางสาวยุวลักษณ์ บุญญะจักร์
Miss Uwalak Boonyajak
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
pasan02
นายสมชาย สถิติรัตน์
Mr.Somchai Sathitirat
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการจัดการ

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332

นางสาวพลอยไพลิน ศรีน้อย
Miss Ploypailin Srinoi
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341

นางสาวณัฐญาดา เกษโร
Natyadda Gatsaro
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาระบบสารสนเทศ

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312

นางสาวลักษณ์นารา พรศิริพิทยาธร
Miss.Laknara Pornsiripittayatorn
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
Quality1
นางสาวกนกอร อรุณทวีรุ่งโรจน์
Miss.knokorn Aruntaweerungrote
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
link3
นางสาวศจี ชมภูอ่อน
Miss Kanchana Koonsurapong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานประกันคุณภาพ

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Acc-01
ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
Dr. Sirirat Poungsangsuk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้าโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2343
MBA001

นนายภาคภูมิ ณ บุญวงศ์
Mr.Phakpoom Na Boonwong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานปริญญาโท
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
MBA002

นางสาววาสนา ทองลือ
Miss Wadsana Thonglu
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานปริญญาโท
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391