ข่าวกิจกรรม

FRESHMEN BUS RMUTP 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดกิจกรรมการประกวด ดาว – เดือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FRESHMEN BUS RMUTP 2018 โดยได้รับเกียรติจากดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ อาทิ ดร.สาวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์สยามเซ็นเทนเนียล กรุงเทพ , คุณวรินทร นาคสิงค์ Top 20 playboy bunnies final 2018 , Top 20 Miss maxim 2016 , คุณอุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ Miss Beauty & Elegance by น้ำสิงห์ , Runner up Miss international 2016 , คุณภูษณุ วงศาวณิชชากร ดารา/นักแสดง/บุรุษวังสนปี 2556 , และ คุณนันทิช มานิตกุล Media Planner & Digital Media Buyers (ผู้วางแผนสื่อโฆษณาและซื้อสื่อโฆษณา) Marketeer Co.,Ltd. , พระนครคฑากรประจำการแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ดาว – เดือน ในครั้งนี้ โดยจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 57 คน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการการประกวด ดาว – เดือน และดาวเทียม ได้แก่ #รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ น้องโรเล็กซ์ นายสหัสวรรษ กังเจริญวัฒนา จากสาขาวิชาการตลาด #รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ น้องเอิน นางสาว นภาพร มั่งมี จากสาขาวิชาการเงิน #รางวัลชนะเลิศการประกวดดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ น้องแพรรี่พาย ชื่อในการประกวด สลินรินี กลิ่นทอง ( นายสหัสวรรษ กลิ่นทอง ) จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ #รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดือน คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 1 ได้แก่ น้องโอเว่น นายเตชสิทธิ์ ศรีเรือง จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ #รางวัลรองชนะเลิศการประกวดดาว คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 1 ได้แก่ น้องครีม นางสาวสุธิดา สถิตพรอำนวย จากสาขาวิชาการเงิน #รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดือน คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 2 ได้แก่ น้องปอนด์ นายศุภกฤต ศุภาคม จากสาขาวิชาการตลาด #รางวัลรองชนะเลิศการประกวดดาว คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 2 ได้แก่ น้องมด นางสาวณัฐวิกา เทียมโพธิ จากสาขาวิชาการเงิน และรางวัล POPULAR VOTE #ฝ่ายชาย ได้แก่ น้องซัน นาย คมกริช อยู่อุย จากสาขาวิชาการตลาด #ฝ่ายหญิง ได้แก่ น้องมด นางสาวณัฐวิกา เทียมโพธิ จากสาขาวิชาการเงิน #ฝ่ายดาวเทียม ได้แก่ น้องบีช ชื่อในการประกวด ชัญญาภัทร รักษารักษ์ ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ ถ่ายภาพและรายงาน