ข่าวประชาสัมพันธ์

News! คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดตัวโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning (WiL) Curriculum)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เปิดตัวโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning (WiL) Curriculum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต แขนงวิชาบัญชีการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มบริษัทกว่า 15 แห่ง และมีนักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังโครงการกว่า 50 คน ทั้งนี้ การเปิดหลักสูตรดังกล่าว ทางสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนและการเรียนนอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ครบทั้งด้านทฤษฎี และการฏิบัติงาน สามารถตอบโจทย์การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมกับบริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที โดยใช้แนวการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการตามหลักการผลิตบัณฑิตปฏิบัติ (Work Intergrated Leaning : WiL)

: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ