ฝ่ายวางแผน

อาจารย์นิพล แก่นโกมล
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Mr. Nipon Kankomon
Vice-Dean for Planning
E-mail : [email protected]

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวานแผน

Plan1
นางศิราณี รูปงาม
Mrs. Siranee Rupngam
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
Plan2
นางสาวสุจินดา อิ่มเงิน
Miss Sujinda Imngoen
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
แบบฟอร์มฝ่ายวางแผน
งานติดตามและประเมินผลงานวานแผนและงบประมาณ