ฝ่ายวางแผน

อาจารย์นิพล แก่นโกมล
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Mr. Nipon Kankomon
Vice-Dean for Planning
E-mail : nipon.k@rmutp.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวานแผน

Plan1
นางศิราณี รูปงาม
Mrs. Siranee Rupngam
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
E-mail :siranee.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
  
แบบฟอร์มฝ่ายวางแผน
งานติดตามและประเมินผลงานวานแผนและงบประมาณ