ฝ่ายวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วัลย์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Asst.Prof. Dr. Anong Taiwan
Vice-Dean for Planning
E-mail :Anong.t@rmutp.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวานแผน

acc_28
อาจารย์สุจินดา อิ่มเงิน
Miss.Sujinda Imngoen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
E-mail :sujinda.i@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
plan101
นางสาวนางสาวศิราณี รูปงาม
Miss. Siranee Roopngaam
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวางแผนและงบประมาณ, งานติดตามและประเมินผล
E-mail :siranee.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
prasan10-01
นางสาวฉภิญญา คำแน่น
Miss.Chaphinya Kamnane
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวางแผนและงบประมาณ, งานติดตามและประเมินผล

E-mail :Chaphinya.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372

แบบฟอร์มฝ่ายวางแผน

งานติดตามและประเมินผลงานวานแผนและงบประมาณ
-
-