ข่าวกิจกรรม

การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)” แก่หน่วยงานระดับหลักสูตรและระดับคณะ ของคณะบริหารธุรกิจ และได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด โดย ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และ ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย รวมไปถึง คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพในครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ กระบวนการการบริหารหลักสูตร แนวทางการเขียนรายงานผลดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จนถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากประธานภายนอกต่อไป ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาภรกรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี (ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

ข่าว : งานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ