โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ (ปรับพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2561