ข่าวกิจกรรม

“WS Freshmen and Beauty Contest 2019”

บริหารธรุกิจ มทร.พระนคร ประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม “WS Freshmen and Beauty Contest 2019” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประกวด “WS Freshmen and Beauty Contest 2019” การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คุณนรีรัตน์ ประสพเนตร Reception บริษัท Line company อดีตศิษย์เก่า คุณวรินทร์ภพ ศักยะวรินนนท์ นายแบบอิสระ นักธุรกิจออนไลน์ โค้ชด้านสุขภาพ และ คุณอรุชาภัทร เดชาเบญจานนท์ นางแบบอิสระ อดีตศิษย์เก่า โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 42 ท่าน ซึ่งผลการประกวดแต่ละประเภทปรากฏว่า #การประกวดประเภท MISTER WS Freshmen and Beauty Contest 2019 – รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวุฒินันท์ สุขทองหล่อ M04 จากสาขาวิชาการตลาด – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายธวัชชัย จันทร์สุคนธ M05 จากสาขาวิชาการจัดการ – รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นายบัญชา ลมเล M09 จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ – Popular Vote ได้แก่ นายศุภกร ด้วงอุไร M01 จากสาขาวิชาการบัญชี #การประกวดประเภท MISS WS Freshmen and Beauty Contest 2019 – รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวนส อมรรัตน์ เจือทอง S19 จากสาขาวิชาการตลาด – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาววรัญญา สัมมาสูงเนิน S02 จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ – รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวศิรินทิพย์ เตียเปาะ S12 จากสาขาวิชาการจัดการ – Popular Vote ได้แก่ นางสาวทิฆัมพร แซ่เฮง S16 จากสาขาวิชาการจัดการ #การประกวดประเภท MISS QUEEN WS Freshmen and Beauty Contest 2019 -รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ นายภัทรานิษฐ์ สีอ่อน Q02 จากสาขาวิชาการตลาด – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายกัลชนา พันธา Q05 จากสาขาวิชาการบัญชี – รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นายชนิดา ช่างประดับ Q04 จากสาขาวิชาการจัดการ – Popular Vote ได้แก่ นายกัลชนา พันธา Q05 จากสาขาวิชาการบัญชี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ