COVID-19ข่าวประชาสัมพันธ์

“กักตัวเอง 14 วัน เพื่อป้องกันโควิด-19” ต้องทำอย่างไรบ้าง(?)

“กักตัวเอง 14 วัน เพื่อป้องกันโควิด-19” ต้องทำอย่างไรบ้าง(?)

#คณะบริหารธุรกิจ
#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน #covid19