ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ Online

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ Online (ผ่าน Google Meet) & Onsite ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร่วม และเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) วัตถุประสงค์การจัดประเมินคุณภาพครั้งนี้ก็เเพื่อติดตามและหาแนวททางในการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในหลักสูตรที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลพระนครได้จัดการเรียนการสอนให้เกิดความพร้อมที่จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ตลาดแรงงานระดับสากลได้อย่างมีคุณภาพ