ข่าวกิจกรรม

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรต่างๆ การคำนวณต้นทุน และราคาขาย

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรม “การบริหารจัดการด้านทรัพยากรต่างๆ การคำนวณต้นทุน และราคาขาย” online&onsite
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรต่างๆ การคำนวณต้นทุน และราคาขาย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) online&onsite โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำหนดราคา ที่คำนึงถึงต้นทุนการผลิต ปริมาณการผลิตที่เพียงพอต่อการขาย และกำไรที่คาดว่าจะได้รับ และสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนของสินค้า และผลกำไรที่ต้องการ อีกทั้งภายในกิจกรรมยังได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรอบเช้าอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน และการกำหนดราคาขาย” โดยมี ผศ.ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ และอาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง อาจารย์จากสาขาวิชาการบัญชี ในรอบบ่ายอบรมในหัวข้อ “การคำนวนต้นทุน จุดคุ้มทุน และการกำหนดราคาขายตามประเภทผลิตภัณฑ์” วิทยากรโดยอาจารย์กรรณิการ์ จะกอ และอาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ อาจารย์จากสาขาวิชาการเงิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน จังหวัดนนทบุรี
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการโดย : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ