ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปวช. ที่มีความประสงค์
จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2564
ลักษณะที่ 1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.)
ลักษณะที่ 2. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ(กรอ.)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและกำหนดการได้ที่ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : กยศ. คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
โทรศัพท์ 026653555 ต่อ 2401-2