ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ” โดยมี ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ นายบุญเลิศ เต็มคอน ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านถ้ำเสือ รวมไปถึงคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาดให้แก่สมาชิกชุมชนบ้านถ้ำเสือเพื่อสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง การสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนบ้านถ้ำเสือ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ต่อไป ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี