ข่าวกิจกรรม

การสร้าง Content Marketing & platform online เพื่อเพิ่มยอดขาย

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรม “การสร้าง Content Marketing และการฝึกอบรมทักษะด้วย platform online เพื่อเพิ่มยอดขาย”
เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมที่ 4 การสร้าง Content Marketing และการฝึกอบรมทักษะด้วย platform online เพื่อเพิ่มยอดขาย (รูปแบบ Onsite) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม และอาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สัคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชนและผู้ประกอบการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หัวข้อที่ 1 การสร้าง Content และ Storytelling เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวข้อที่ 2 เทคนิคการจัด Display และการถ่ายภาพสินค้า วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย พิทักษ์เมืองแมนณ หัวข้อที่ 3 จริยธรรมในการใช้ Platform ขายสินค้า” วิทยากรโดยอาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น และดร.อมร ถุงสุวรรณ หัวข้อที่ 4 “การสร้าง Platform และการโปรโมทการขายสินค้า” วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อนงค์ ไต่วัลย์ และอาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการโดย : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ