ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน ของนักศึกษา มทร.พระนคร

ขอแจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน (Pre-Test & Post-Test)

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.พระนคร ในรอบที่ 2 เดือนมิถุนายน 2562 โดยในวันสอบขอให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน
ดินสอ 2B ปากกา ยางลบ สำหรับใช้ในการสอบ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่