ข่าวประชาสัมพันธ์

(เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่น 62 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ) โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ”(English course) ประจำปีการศึกษา2562

🌍สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ”(English course) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

💥เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่น 62 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ💥

แจ้งกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษา #สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
เรียนระหว่างวันที่ 4 -17 มิถุนายน 2562 เรียน 60 ชั่วโมง (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้อง L307 อาคารมงคลอาภา ชั้น 3

สอบถามข้อมูลโทร. 026653555 ต่อ 2381