ข่าวประกาศ

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564

โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสามารถรับข่าวสาร และกำหนดการต่างๆ (แสกน QR Code)

หมายเหตุ : กำหนดการทางงานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา จะดำเนินการแจ้งในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ www.bus.rmutp.ac.th และ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร / งานวิชาทหาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
หรือสอบถามได้ที่โทร 02 665 3555 9jv 2401-2 หรือ ว่าที่ร้อยตรีวีรพล ปันมาเชื้อ 082 873 8919