ข่าวประกาศ

แจ้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ควาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอแจ้งกำหนดการสำหรับการแจ้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ควาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
📌ขั้นตอนและกำหนดการ (สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงานวิชาชีพ)
📌ขั้นตอนและกำหนดการ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกฝึกงานวิชาชีพ)
สอบถามเพิ่มมเติม
Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
โทร. 026653555 ต่อ 2303-4