ข่าวประกาศ

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภาพร แช่มช้อย กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเอสเอ็มอีการบัญชี จำกัดเป็นวิทยากรครั้งนี้ ณ ห้องเรียน 7503, 7504, 7506 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ : http://bus.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/Content-กำหนดการบัญชี-01-scaled.jpg

สอบถามเพิ่มเติมสาขาวิชาการบัญชีได้ที่ 026653555 ต่อ 2341