ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ชลบุรี) – ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม CSR บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบชายหาด ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ชลบุรี) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ จากนั้นได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม CSR บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบชายหาด ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างแนวคิดพร้อมกับปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู่นักธุรกิจมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ