ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือแนวทางแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการทำ Duo Degree บัญชีภาคภาษาอังกฤษ กับ มหาวิทยาลัย State Polytechnic of Bali

On Thursday 23 August 2018, 9.00 a.m. Dean of Business Faculty, Vice Dean of Students Affair, Head and memeber of Accounting Department, Professor from Marketing Department and member of International Relation Division joint-in the Welcome meeting a group of Prof & Student from Bali, Indonesia. The members include Professors and Students from State Polytechnic of Bali in total 34 people. The details of meeting focus on collaboration Duo Degree, Professor exchange, Student exchange and Research on accounting field. Both side strengthen and ready to cooporate, The State Polytechnic of Bali will form a teams and come back with curriculum comparative for the next meeting.

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. คณบดี คณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาการบัญชี อาจารย์สาขาบัญชี อาจารย์สาขาการตลาดและงานวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย State Polytechnic of Bali ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 34 คน โดยเนื้อหาการเข้าร่วมประชุม ได้เน้นย้ำถึงการทำ Duo Degree บัญชีภาคภาษาอังกฤษร่วมกัน แนวทางการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนถึงงานวิจัยที่สามารถทำร่วมกันได้ โดยเน้นย้ำว่ามีความพร้อมทัั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งทางมหาลัย State Polytechnic of Bali ประเทศอินโดนีเซียจะรีบจัดตั้งทีมและดำเนินการสานต่อความร่วมมือเพื่อเดินหน้าต่อ และเตรียมหลักสูตรเข้าร่วมหารือในครั้งต่อไป