ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” ภายในงานมีบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรชุมชน ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี